آرشیو اخبار

گزارش طرح پژوهشی «بررسی نحوه‌ی نگرش جوانان در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار ۱۵ تا ۴۹ساله نسبت به فرزنداوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن» منتشر شد.

باروری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحولات جمعیتی در هر کشور است. از این رو سیاست‌های جمعیتی در دنیا و کشورهای مختلف عمدتاً حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال می‌گردد. ازطرفی شاید مهم‌ترین تغییر جمعیت‌شناختی در طول سه دهه گذشته کاهش چشمگیر باروری در تمام مناطق دنیا بوده است. به موازات تحولات جمعیت‌شناختی در دنیا، ایران نیز تغییر جمعیتی گسترده‌ای را تجربه کرده است. طی سه دهه‌ی گذشته باروری به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد و با وجود نوسانات باروری، داده‌ها نشانگر کاهش باروری از سال ۱۳۶۵ به بعد است. تجربه گذار باروری در ایران بیانگر آن است که هرچند اتخاذ سیاست‌ها و اعمال برنامه‌های تنظیم خانواده عامل مؤثری در سرعت کاهش باروری بوده است اما رفتارهای باروری مردم تحت تأثیر عوامل، شرایط و زمینه‌های دیگری شکل گرفته است که در تحلیل روندهای باروری همواره باید به آن توجه نمود. با بررسی دقیق نحوه نگرش جوانان در آستانه‌ی ازدواج (که والدین آینده جامعه خواهند بود) و زنان واقع در سنین باروری، نسبت به فرزند آوری و شناخت متغیرهای اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر این نوع نگرش‌ها می‌توان به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور برای تدوین سیاست‌های هوشمند افزایش باروری کمک نمود. هدف اصلی این تحقیق سنجش نگرش جوانان در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار واقع در سنین باروری (۱۵‑۴۹ساله) نسبت به تعداد مطلوب فرزندان و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن است.

ادامه مطلب