پنجمین نشست بررسی دیدگاه‌ها و تجربیات آمار رسمی با عنوان «نیروی کار و شاخص‌های رفاه اجتماعی» برگزار شد.

۱۳ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۳ کد : ۳۱۲ سخنرانی‌ها
پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران و دفتر آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجمین نشست بررسی دیدگاه‌ها و تجربیات آمار رسمی با عنوان «نیروی کار و شاخص‌های رفاه» در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۶در مرکز آمار برگزار کرد.
پنجمین نشست بررسی دیدگاه‌ها و تجربیات آمار رسمی با عنوان «نیروی کار و شاخص‌های رفاه اجتماعی» برگزار شد.

در این نشست، سه سخنرانی توسط متخصصان و کارشناسان دفتر آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. اولین سخنرانی با عنوان «شناخت نماگرهای آماری مرتبط با مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پایش دستور کار ۲۰۳۰ ملل متحد در دستیابی به توسعه پایدار» توسط خانم مهناز یزدان‌طلب ارائه شد. در این سخنرانی با توجه به آرمان‌های ۱۷ گانه اهداف توسعه هزاره (MDGs) برنامه‌های مرتبط، عنوان شاخص‌ها، دستگاه‌های متولی و وضعیت تفکیک هر آرمان ارائه گردید. دومین سخنرانی با عنوان «تعدیل فصلی شاخص‌های بازار کار (طرح نیروی کار)» توسط خانم کیانا ملک‌پور، ارائه گردید که در این سخنرانی تأثیرات فصلی و تقویمی و روش‌های تعدیل آن در سری زمانی بازار کار مورد بررسی قرار گرفت و یک سری زمان تعدیل شده بر اساس داده‌های طرح نیروی کار مرکز آمار ایران ارائه شد. سومین سخنرانی با عنوان «احصاء و معرفی نماگرهای آماری احکام برنامه ششم توسعه کشور مرتبط با وظایف مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» توسط خانم سوسن حسنوند، ارائه گردید. در این سخنرانی،‌ نماگرها مرتبط با وظایف حوزه‌های تخصصی وزارت تعاون کار، رفاه اجتماعی و منابع تولید آن ارائه شد.


نظر شما :