واژه‌نامه جمعیت شناسی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۵۱ مورد.
Englishفارسی
Abortionسقط جنین
Abortion rateمیزان سقط جنین
Abridged lifetableجدول عمربرحسب گروه‌های سنی،
Abstinenceخودداری از آمیزش جنسی
Accounting, Demographicحسابداری جمعیت‌ شناختی
Activity rateمیزان فعالیت
Actuarial Methodsروش‌های بیم‌سنجی
Acute diseaseبیماری حاد
Adolescent subfecundityکم توانی باروری دراوان بلوغ
Ageسن