واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
Aalen's additive risk modelمدل مخاطره جمعی آلن
Abel's formulaفرمول آبل
Agresti coefficient (tau)ضریب اگْرستی (تاو)
Aitchison distributionتوزیع ایتچیسون
Aitken equationمعادله ایتکن
Akaike's criterionملاک آکائیکه
Anderson-Darling testآزمون اندرسون-دارلینگ
Andrews function plotنمودار تابعی اندروز
Ansari-Bradley W-statisticآماره Wی انصاری-برادلی
Arfwedson distributionتوزیع آرف‌ودسون