واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
allokurtic curveخم قناس
allometryوَردسنجی
allowableمجاز
almost certain convergenceهمگرایی تقریباً مطمئن
almost everywhere convergent sequenceدنباله تقریباً همه‌جا همگرا
almost invariant testآزمون تقریباً ناوردا
almost periodic functionتابع تقریباً دوره‌ای
almost uniform convergenceهمگرایی تقریباً یکنواخت
alternative hypothesisفرض مقابل
amenabilityمیانگین‌پذیری