واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
algorithmالگوریتم
algorithmic independenceاستقلال الگوریتمی
algorithmic information theoryنظریه الگوریتمی اطلاع
alias groupگروه هم‌اثر
alias matrixماتریس هم‌اثر
aliasingهم‌اثرسازی
alignتراز کردن
all-or-none complianceرعایت همه یا هیچ یک از مقررات
alleleژن همردیف
allocationانتساب، تخصیص