واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
aggregationانبوهش، تجمع
aggregative modelمدل انبوهشی
agreementتوافق
Agresti coefficient (tau)ضریب اگْرستی (تاو)
Aitchison distributionتوزیع ایتچیسون
Aitken equationمعادله ایتکن
Akaike's criterionملاک آکائیکه
aleatoryکتَره‌ای
aleatory variableمتغیّر کتَره‌ای
algebra of eventsجبر پیشامدها