واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
admissibilityقابلیت قبول
admissible decision functionتابع تصمیم پذیرفتنی
admissible estimatorبرآوردگر پذیرفتنی
admissible functionتابع پذیرفتنی
admissible hypothesisفرض پذیرفتنی
admissible latticeمشبّکه پذیرفتنی
admissible sequenceدنباله پذیرفتنی
affluence and poverty indexesشاخصهای غنا و فقر
aggregate1. مجموعه 2. انبوهه 3. کل
aggregate index numbersاعداد شاخص کل