واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۵٬۰۴۱ تا ۵٬۰۴۴ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
uniformly consistent testآزمون یکنواخت‌سازگار
uniformly convergent sequenceدنباله یکنواخت‌همگرا
uniformly convergent seriesسری یکنواخت‌همگرا
uniformly minimum variance unbiased estimator (UMVUE)برآوردگر نااریب با واریانس به طور یکنواخت‌مینیمم