واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
adaptiveسازوار، تطبیق‌پذیر
adaptive methodروش سازوار
adaptive samplingنمونه‌گیری سازوار، نمونه‌گیری تطبیق‌پذیر
adaptive sequential procedureشیوه دنباله‌ای سازوار
addendجمع‌وند
addition theoremقضیه جمع
additive functionتابع جمعی
additive measureاندازه جمعی
additive risk modelمدل مخاطره جمعی
additivityجمعی بودن