واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
acceptance process levelسطح پذیرش فرایند
acceptance process zoneمنطقه پذیرش فرایند
acceptance regionناحیه پذیرش
acceptance samplingنمونه‌گیری پذیرشی
accumulative errorخطای تجمعی
accuracyدرستی
accuracy (in Neyman's sense)درستی (به تعبیر نیمن)
actuarial statisticsبیمه‌آمار
actuary1. بیمه‌آمار 2. بیمه‌آمارشناس
acyclic graphگراف بی‌دور