واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
absorbing Markov chainزنجیر مارکوف جاذب
absorption lawقانون جذب
absorption probabilityاحتمال جذب
abstract integralانتگرال مجرد
abstract L-spaceفضای مجرد L
abstract L_p spaceفضای مجرد L‌_‌p
accelerated life testingآزمون عمر شتابیده
acceptable quality levelسطح کیفیت پذیرفتنی
acceptance errorخطای پذیرش
acceptance numberعدد پذیرش