واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
analysisتحلیل
analysis of covarianceتحلیل کوواریانس
analysis of devianceتحلیل انحراف
analysis of varianceتحلیل واریانس
ancillary informationاطلاع کمکی
ancillary statisticآماره کمکی
Anderson-Darling testآزمون اندرسون-دارلینگ
Andrews function plotنمودار تابعی اندروز
angleزاویه
angular transformationتبدیل زاویه‌ای